PAGRINDINĖS ĮSTAIGOS VEIKLOS KRYPTYS:

 • Projektinės veiklos organizavimas ir vykdymas;
 • Edukacinių programų kūrimas;
 • Senųjų amatų, tradicijų sklaida;
 • Tautosakinės medžiagos rinkimas, saugojimas bei perteikimas jaunajai kartai;
 • Mėgėjų meno kolektyvų projektinės veiklos koordinavimas;
 • Profesionaliojo meno sklaida;
 • Etnokultūrinių, pramoginių ir valstybinių švenčių organizavimas.

SENŲJŲ KAIMO TRADICIJŲ KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJAI:

 • Direktorė - Marytė Matevičienė
 • Etnografė - vadybininkė Nijolė Stanelienė
 • Kultūrinės veiklos vadybininkė - Audrė Šalkauskienė
 • Pagalbinis darbininkas - kūrikas - Albinas Matevičius

SENŲJŲ KAIMO TRADICIJŲ KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ TIKSLAS:

Išsaugoti lokalines vietos tradicijas, kaupti, saugoti ir tirti etnines kultūros vertybes, rūpintis senųjų kaimo tradicijų sklaida ir populiarinimu, ugdyti bendrąją visuomenės kultūrą, puoselėti liaudies kultūros suvokimą besimainančiame šių laikų kultūriniame kontekste.